• โครงการมูลนิธิ IMG_1471
  • โครงการมูลนิธิ Untitled
  • วัตถุประสงค์ โลโก้มูลนิธิเพื่อคุณธรรม(new) copy copy
  • วัตถุประสงค์ โลโก้มูลนิธิเพื่อคุณธรรม(new) copy copy
  • ประวัติ ดร.บรรจง หน้าที่ 1
  • ประวัติ ดร.บรรจง หน้าที่ 1
  • ประวัติ ดร.บรรจง s_3
  • กิจกรรมมูลนิธิ รวมสัมภาษณ์ ผู้ทายยา สมุนไพรเลิกยาเสพติด

กิจกรรมมูลนิธิ

รวมสัมภาษณ์ ผู้ทายยา สมุนไพรเลิกยาเสพติด

สถานบำบัดสิ่งเสพติด ด้วยอิสลาม

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยอิสลาม มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเพติด และถือเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่จะต้องแก้ไข โดยการผนึกกำลังของทุกส่วนของสังคมร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เบาบาง หรือหมดสิ้นไป สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาภายหลังจากที่ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดขนาด ...

ความเป็นมามูลนิธิ

_DSC1469-2

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เยี่ยมชม มูลนิธิเพื่อคุณธรรม

คำกล่าว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ในโอกาสเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อคุณธรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553)   เรียน คุณบรรจง โซ๊ะมณีเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ...

ประวัติ ดร.บรรจง

หน้าที่ 1

เส้นทางชีวิต ดร.บรรจง โซ๊ะมณี

ธันวาคม 28th | by Genius

ชื่อ   ดร.บรรจง   นามสกุล   โซ๊ะมณี   ประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม องค์กรสาธารณประโยชน์  1.ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปี เกิด 1  มกราคม  2492 สถานที่เกิด ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 2.ครอบครัว สถานภาพการสมรส ...


โครงการมูลนิธิ

IMG_1471

สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า

ธันวาคม 30th | by Tvmuslim Thailand

ชื่อโครงการ : สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิเพื่อคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) หลักการและเหตุผล สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนในสังเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาที่สำคัญและน่าเป็นห่วงที่สุด คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเยาวชนมุสลิม อาทิ การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ...Back to Top ↑