กิจกรรมมูลนิธิ

Published on ธันวาคม 25th, 2013 | by tvmuslim

กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อคุณธรรม

มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งมิได้มุ่งหวังสิ่งอื่นใด นอกเหนือไปกว่าหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีสมอ และหวังให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งความถูกต้องของศาสนาอิสลาม โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

4

  1. ผลิตสื่อทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
  2. บ้านพักคนชราสำหรับมุสลิม ( ในวโรกาส 72 พรรษามหาราชา 2540 ) เลี้ยงดูคนชราที่เป็นชาวไทยมุสลิมจากทั่วประเทศที่ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อนขาดคนดูแลขาดผู้อุปการะ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ฮะล้าลได้ปฏิบัติศาสนกิจ ตามพระบัญชาใช้เมื่อป่วยไข้ ได้รับการดูแลรักษายามเสียชีวิตได้จัดการศพอย่างสมเกียรติเสมือนหนึ่งเป็นบิดามารดาของเรา โดยท่นเหล่านี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
  3. โครงการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อรับบัญชาของพระองค์ โดยคัดเลือกจากเด็กกำพร้า ยากจน เรียนดี ทั่วประเทศ เรียนประถม 4 เกรดเฉลี่ย 3.00 เป็นต้นไป จำนวน 12 คน เพื่อรับเลี้ยงดู ส่งเสียเล่าเรียน ยิ่งกว่าลูกของตัวเอง ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ระดับปริญญาตรี โท เอก โครงการ 5 ปี 60 คน เพื่อมารองรับมรดกสำคัญยิ่ง คือ งานของมูลนิธิเพื่อคุณธรรม องค์กรสารณประโยชน์
  4. รถพยาบาลบริการรับ-ส่งผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น บริการทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. โครงการกองทุนช่วยเหลือครอบครัวคุณธรรม รับสมัครชาวไทยมุสลิม อายุแรกเกิดถึง 75 ปี ชำระค่าสมาชิกเดือนละ 100 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ช่วยเหลือทันที่ รายละ 15,000 บาท นำจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนั้นหารด้วยยอดเงินครึ่งหนึ่งของยอดเงินเต็ม ทายาทก็จะได้รับอีกครึ่งหนึ่ง
  6. มุสลิมทั่วโลกมีวันสำคัญ 2 วัน คือ

6.1.วันอิดิ้ลฟิตรี่ (วันออกบวชเดือนรอมฎอน)

6.2.วันอิดิ้ลอัฎฮา (หลังวันวุกู๊ฟที่อารอฟะฮฺ

3

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ในวันอิดิ้ลฟิตรี่ วันอิดิ้ลอัฎฮาจัดให้มีการละหมาดกลางแจ้ง การบรรยายธรรม การบริจาคเงินให้กับหญิงหม้าย เด็กกำพร้า คนชรา จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร แจกข้าวสาร สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทุกวันให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน จะมีผู้มารับของแจกและร่วมงานครั้งละไม่น้อยกว่า 15,000 คน ถือได้ว่าเป็นวันนัดพบสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่จะได้ทำความดีอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียว และเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมอันสำคัญยิ่งนี้ และถ่ายทอดสดไปยังทั่วโลกอีกด้วย

  1. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยอิสลาม ให้การดูแลผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักการตามศาสนาอิสลามให้ได้ละหมาดและใช้วิถีชีวิตในแบบอิสลาม เพื่อให้ได้ปฏิบัติแม้การบำบัดนั้นจะสิ้นสุดลง แต่สามารถนำไปปฏิบัติและใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
  2. ศูนย์ไกล่เกลี่ย มูลนิธิเพื่อคุณธรรมจาการที่ ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ประนีประนอมในศาลจังหวัดมีนบุรีประจำปี 2555 จึงเป็นที่มาของแนวความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยขึ้น ณ มูลนิธิฯ เพื่อทำหน้าที่ประนีประนอมก่อนที่จะเข้าสู้กระบวนการของศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการผู้ประนีประนอมในศาลจังหวัดมีนบุรีโดยมีผู้ทำหน้าที่ประนีประนอม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในการใช้บริการระงับข้อพิพาทได้ด้วยความสมานฉันท์ อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑