วัตถุประสงค์

Published on ธันวาคม 30th, 2013 | by tvmuslim

คณะกรรมการของมูลนิธิทั้งคณะ

 1. นายบรรจง โซ๊ะมณี ประธานกรรมการ
 2. พลโท สมโภชน์  เงินเจริญ รองประธานกรรมการ
 3. นายณัฐพล ชุมวรฐายี รองประธานกรรมการ
 4. นายวิเชียร สมานมิตร กรรมการ
 5. นางอุสนา โซ๊ะมณี กรรมการ
 6. นายศอลาฮุดดีน โซ๊ะมณี กรรมการ
 7. นายอริยวัฒน์ เมฆลอย กรรมการ
 8. นางดารารัตน์ คำเอี่ยม กรรมการ
 9. นางวรรณี เปลี่ยนเดชา กรรมการและเหรัญญิก
 10. นางนงนุช โซ๊ะมณี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 11. นายนซีรุดดีน โซ๊ะมณี กรรมการและเลขานุการ

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑