ความเป็นมามูลนิธิ

Published on ธันวาคม 19th, 2013 | by tvmuslim

มูลนิธิเพื่อคุณธรรม

ความเป็นมามูลนิธิเพื่อคุณธรรม

มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 จากแนวความคิดที่เห็นสภาพสังคมในปัจจุบัน มีความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ชิงดีชิงเด่น มีความโลภ ไม่รู้จักพอ ปราศจากหลักธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม คุณบรรจง โซ๊ะมณี ประธานมูลนิธิฯ มีความมั่นใจว่าศาสนาและหลักธรรมคำสอนของศาสนาเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้ แต่ในขณะเดียวกันคนในสังคมจะละเลยและไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนของศาสนา และยังนำสิ่งที่ไม่ใช่แก่นของศาสนานำมาสู่การปฏิบัติอีกด้วย

สื่อทางวิทยุเป็นสื่อที่สามารถรับฟังได้ในระยะไกล และผู้รับฟังไม่ต้องลงทุนมาก สามารถนำติดตัวไปได้ ฉะนั้นการใช้สื่อทางวิทยุเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม จะทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นคนดีของสังคมได้ เหตุนี้จึเป็นจุดประกายความหวังให้เกิดเป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงบันดาลใจ รวมทั้งอุดมการณ์อันแรงกล้า ทำให้คุณบรรจง โซ๊ะมณี ร่วมกับอีกหลายท่าน รวมตัวกันก่อตั้ง “มูลนิธิเพื่อคุณธรรม” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติสู่ความดีมีคุณธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เมตตากรุณา เสียสละ พร้อมที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้กับคนในสังคม

โดยเริ่มแรกได้จัดรายการทางสถานีวิทยุเพียง 1 สถานี 1 ชั่วโมง จากนั้นมามูลนิธิฯ ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จากความหวังที่จะเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ต้องการลดช่องว่างทางสังคม และประสานความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เข้าด้วยกัน โดยการผลิตรายการผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ คือ นิตยสารคุณธรรม

มูลนิธิเพื่อคุณธรรมได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 เลขทะเบียนลำดับที่ กท.241 ได้รับการรับรองเป็นองค์กรค์สาธารณประโยชน์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548

สำนักงานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 376 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 02-543-7031 , 02-543-6881 โทรสาร 02-916-8716 Email : kunatum@gmail.com

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑