กิจกรรมมูลนิธิ

Published on ธันวาคม 25th, 2013 | by tvmuslim

สถานบำบัดสิ่งเสพติด ด้วยอิสลาม

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยอิสลาม มูลนิธิเพื่อคุณธรรม

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเพติด และถือเป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติ ที่จะต้องแก้ไข โดยการผนึกกำลังของทุกส่วนของสังคมร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เบาบาง หรือหมดสิ้นไป

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาภายหลังจากที่ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดขนาด และระดับความรุนแรงของปัญหาลงได้ จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนทั่วไปแต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันปรากฏว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงยิ่งขึ้นในบางพื้นที่ และบางกลุ่มประชากรที่สำคัญ โดยเฉพาะกับเยาวชนในวัยซึ่งเป็นกำลังของชาติ

จากการที่มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่เกิดขึ้น กับพี่น้องมุสลิมและประชาชนโดยทั่วไปของประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่มีความรุนแรง และเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยทั่วไปมากที่สุด อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ในการนี้ มูลนิธิเพื่อคุณธรรมได้ติดตามศึกษาเรื่องนี้มากกว่า 20 ปี โดยได้ดำเนินการทดลองการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้วยหลักการของศาสนาอิสลามในระบบสมัครใจ ตั้งเดือน กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จึงเป็นที่มาของแนวความคิดในการจัดตั้ง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยอิสลาม ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ผู้อำนวยการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยอิสลามประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์)

สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 376 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2543-6881-3 โทรศัพท์มือถือ 08-1911-4534 โทรสาร 0-2916-8716 Email : KUNATUM@GMAIL.COM

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑