โครงการมูลนิธิ

Published on ธันวาคม 30th, 2013 | by tvmuslim

สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า

ชื่อโครงการ : สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิเพื่อคุณธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์)

หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนในสังเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาที่สำคัญและน่าเป็นห่วงที่สุด คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเยาวชนมุสลิม อาทิ การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว ขาดการศึกษา ขาดความรู้เรื่องศาสนา ก่อให้เกิดพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สุ่มเสี่ยง ฟุ้งเฟ้อ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบายมุข มีปัญหาสุขภาพจิต มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ชอบใช้ความรุนแรง มูลนิธิเพื่อคุณธรรม องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ โดยมุ่งเน้นที่การวางรากฐานให้กับเยาวชนเหล่านี้ ด้วยการปลูกฝังคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี เพื่อให้เยาวชนนำไปประพฤติปฏิบัติใช้เป็นทุนในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและปกติสุข จากผลการสำรวจพบว่า เยาวชนในปัจจุบัน ขาดวินัยของการเป็นพลเมืองดี หลงใหลบริโภคนิยม ฟุ้งเฟ้อและขาดสำนึกสาธารณะ เล่นการพนันติด รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ทำโครงการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า สำหรับเยาวชนมุสลิมด้วยการรับเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยากจน ที่ผมการเรียนดี มาอยู่ในความอุปการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ให้ได้รับการศึกษาสายสามัญ ศึกษาเรื่องศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ได้ปฏิบัติศาสนกิจ บริโภคอาหารฮาลาล มีเสื้อผ้าเรื่องนุ่งห่ม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำให้เยาวชนเหล่านี้รู้สึกว่า ชีวิตเขายังมีคุณค่ามีคนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเหล่านี้ เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าของสังคมเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. ให้ได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญ และศึกษาเรื่องศาสนา
 2. ให้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ฝึกทักษะ และการเรียนรู้ การเรียนรู้ การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น รู้จักเสียสละ มีน้ำใจ ให้อภัย เป็นคนดีของสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนชาย – หญิง มุสลิมจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 9 – 11 ปี คัดเลือกจาก

 1. เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
 2. เยาวชนที่กำพร้า ยากจน ด้อยโอกาส
 3. เยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และเป็นกลุ่มเสี่ยง

วิธีดำเนินการ

 1. ให้ได้รับการศึกษาสายสามัญ และศึกษาเรื่องศาสนา ได้ปฎิบัติศาสนกิจ
 2. ให้มีที่อยู่อาศัยที่สะอาด ปลอดภัย มีอาหารฮาลาลที่ถูกหลักโภชนาการ
 3. ให้มีพี่เลี้ยงดูแลในการปฎิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน
 4. ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การออกกำลังกาย

การประเมินผล

 1. วัดจากผลการเรียน และจากการทดสอบความรู้เรื่องศาสนา
 2. วัดจากการสังเกตถึงพัฒนาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแสดงออก
 3. วัดจากการสัมภาษณ์ การให้คะแนนความมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้รับการศึกษาสายสามัญ ได้ความรู้เรื่องหลักการของศาสนาอิสลามสู่การปฎิบัติ
 2. มีที่พักอาศัยที่สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี มีผู้ดูแล
 3. ได้รับประทานอาหารที่ฮาลาล ถูกหลักโภชนาการ
 4. ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เดินทางไปทัศนศึกษา
 5. ได้ฝึกทักษะ เรียนรู้ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น การเสียสละ มีน้ำใจ ให้อภัย

 

บัญชีธนาคาร       ธนาคารกรุงไทย สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อคุณธรรม เพื่อเด็กกำพร้า ยากจน คนชรา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 261-6-00610-3

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑