ประวัติ ดร.บรรจง

Published on ธันวาคม 28th, 2013 | by tvmuslim

เส้นทางชีวิต ดร.บรรจง โซ๊ะมณี

ชื่อ   ดร.บรรจง   นามสกุล   โซ๊ะมณี   ประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม องค์กรสาธารณประโยชน์ 

1.ประวัติส่วนตัว

วัน เดือน ปี เกิด 1  มกราคม  2492

สถานที่เกิด ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

2.ครอบครัว

สถานภาพการสมรส สมรสกับนางอุสนา  โซ๊ะมณี (บู่หาด) มีบุตร 6 คน

1.นายอภิชาติ     โซ๊ะมณี

2.นางสาวอาลารียะห์     โซ๊ะมณี

3.นายนซีรุดดีน     โซ๊ะมณี

4.นายศอลาฮุดดีน     โซ๊ะมณี

5.นายอิบรอฮีม     โซ๊ะมณี

6.เด็กหญิงอัสมา     โซ๊ะมณี

3.การศึกษา/อบรม

ประถมศึกษา        โรงเรียนสุเหร่า ปากคลอง 21 จ.ฉะเชิงเทรา

มัธยมศึกษา           โรงเรียนสุธรรมวงค์วิทยา จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนอัสลาฟียะห์วิทยาลัย บางคอแหลม กทม.

มัธยมศึกษาตอนปลาย        การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เขตบางกะปิ กทม.

ปริญญาตรี            ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

ปริญญาโท            รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร (M.P.A) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาเอก           ปรัชญาดุษฎบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาราชภัฎพระนคร

ปริญญาเอก           รัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำเร็จหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 • ปริญญาบัตร         การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.4111)
 • วุฒิบัตร                  หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ (วปอ.กจ.) รุ่นที่ 2
 • วุฒิบัตร                  การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 (สวปอ.มส.2)

สถาบันพระปกเกล้า

 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

สมาคมสภาบันศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์

 • วุฒิบัตร หลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท (รุ่นเกียรติยศ)

อบรมหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตร “สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อคุณธรรม
 • รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานการบริหาร สถานีโทรทัศน์มุสลิมไทยแลนด์ ผ่านสัญญาณดาวเทียม 3 ช่อง 24 ชั่วโมง
 • ประธานกรรมการบริหาร นิตยสารคุณธรรมรายเดือน
 • ที่ปรึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และอีกหลายสถาบัน
 • ผู้ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลตลิ่งชัน และศาลพระโขนง
 • ที่ปรึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – พม่า
 • ผู้อำนวยการผลิต

– รายการสัจจะชีวิต วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 05.00 – 05.25 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

– รายการคุณธรรมชีวิต ทุกวันพฤหัสดีเวลา 04.00 – 04.25 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

– สถานีโทรทัศน์มุสลิมไทยแลนด์ ผ่านสัญญาณดาวเทียม 24 ชั่วโมง ระบบ C Band (จานดำใหญ่ ทุกยี่ห้อ) ทาง KU Band จานส้ม ช่อง 49 และทาง DTV ระบบ KU Band จานเหลือง ช่อง 21

– รายการวิทยุชุมชนคลื่นคุณธรรม ทุกวัน 24 ชั่วโมง FM 106.25 MHz

 1. ประวัติการทำงาน
 • 2514 – 2517        รับราชการ นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดระดับ 2
 • 2517 – 2530        รับราชการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารพาณิชย์ 5
 • 2517 – 2530        เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมการรักษาดินแดน (รด.738)
 • 2517 – 2536        ผู้ดำเนินรายการข่าวคนช่างคุย วิทยุ รด.738 เวลา 08.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
 1. เกียรติคุณ/รางวัลที่เคยได้รับ

ปี 2534 รางวัลโล่เกียรติคุณผู้ดำเนินรายการวิทยุมุสลิมที่มีคุณธรรม จากจุฬาราชมนตรี ( นายประเสริฐ มะหะหมัด ) ปี 2534 ของชมรมผู้บริหารมัสยิดดีเด่นเขตมีนบุรี

ปี 2540 รางวัลพระราชทานเทพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในฐานะใช้สื่อวิทยุพัฒนาดีเด่น ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์

ปี 2542 ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักจุฬาราชมนตรี ( นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ) ในฐานะบุคคลที่ได้ใช้สื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในแนวทางของอิสลามทางวิทยุและโทรทัศน์ ในรายการวิทยุภาคมุสลิม คลื่นคุณธรรม 24 ชั่วโมง และรายการทีวีรอมฎอน ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ปี 2542

ปี 2545 รางวัลโล่เกียรติคุณบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวที่ป้องกันปัญหาสังคม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ของคณะกรรมการจัดงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

ปี 2545 ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จากนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์

ปี 2547 รางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

ปี 2551 รางวัลโล่เกียรติยศ บุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ของสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ

ปี 2552 รางวัลเป็นบุคคลแห่งปี 2552 รางวัล ระฆังทอง ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นของสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

ปี 2554 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 25 ปี นิเทศศาสตร์จันทร์เกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

ปี 2555 รางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ปี 2555 รางวัลโล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2555 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2528  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5 ธันวาคม 2533  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5 ธันวาคม 2535  ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5 ธันวาคม 2551  เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑