โครงการมูลนิธิ

Published on ธันวาคม 30th, 2013 | by tvmuslim

โครงการรถพยาบาลบริการสำหรับมุสลิม

1.หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากความรุนแรงของปัญหาสังคมไทย ที่สะสมมาทั้งในภาพกว้างและลึก การแก้ไขปัญหาจากเพียง ส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศนั้น ยากที่จะประสบความสำเร็จ ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วน จะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ และร่วมมือกันลุกขึ้นมารับผิดชอบต่อสังคม แม้จะยังคงเป็นส่วนน้อยแต่จะค่อยๆพัฒนาเป็นทุนทางสังคมต่อไปในอนาคต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน

บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบากหรือที่จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือ เช่น เด็กเยาวชน คนชรา  ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส สมควรได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคมเพื่อลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะพี่นน้องชาวไทยมุสลิม เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐาน โดยคำนึงถึงศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มูลนิธิเพื่อคุณธรรม องค์กรสาธารณประโยชน์ มีแนวความคิดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยได้หยิบยกประเด็นที่เล็งเห็นว่า มีความสำคัญและเป็นปัญหาใกล้ตัวที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง นั่นคือ มูลนิธิฯได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่ต้องการจะใช้บริการรถพยาบาลรับ – ส่ง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต เพื่อไปจัดการศพตามหลักศาสนบัญญัติ ซึ่งตามหลักการของศาสนาอิสลาม ต้องจัดการกับศพผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ต้องการใช้รถพยาบาลบริการดังกล่าว จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการรถพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งบางครั้งการเคลื่อนย้าย จำเป็นต้องเดินทางไกล เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรทั่วประเทศ มูลนิธิฯ จึงอาสาที่จะจัดรถพยาบาลบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องมุสลิม ซึ่งจะเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการทั่วประเทศด้วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน สำหรับบริการและเกื้อกูลผู้ยากไร้ ยากจน ขัดสน ด้อยโอกาส และอนาถา เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมพี่น้องมุสลิม

 

2.วัตถุประสงค์

1. จัดให้มีรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยและผู้เสีย ที่เป็นชาวไทยมุสลิมจากทั่วประเทศ

2. จัดให้มีรถพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เป็นผู้ยากไร้ ยากจน ขัดสน อนาถา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

พี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เป็นผู้ยากไร้ ยากจน ขัดสน อนาถา จากทั่วประเทศ

 

4.วิธีการดำเนินงาน

1. รับแจ้งเหตุ โดยญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาแจ้งเหตุด้วยตนเอง ณ มูลนิธิฯ หรือทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทาง E-mail

2. รายงานข้อมูลให้ ประธานมูลนิธิฯ/ผู้มีอำนาจสั่งการ รับทราบ เพื่ออนุมัติเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน รับ-ส่ง ผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิต

3. เมื่อประธานมูลนิธิฯ/ผู้มีอำนาจสั่งการ อนุมัติแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

4. เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูล เครื่องมือสื่อสาร เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ และติดต่อประสานงานผู้รับบริการ

5. เดินทางไปปฏิบัติงาน หากมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ รายงานให้ประธานมูลนิธิฯ/ผู้มีอำนาจสั่งการ ทราบ เพื่อสั่งการแก้ไขปัญหา

6. เจ้าหน้าที่พร้อมยามพาหนะ ปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จ เดินทางกลับมูลนิธิ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ประธานมูลนิธิฯ/ผู้มีอำนาจสั่งการ ทราบ

 

5.สถานที่ตั้งโครงการ มูลนิธิเพื่อคุณธรรม เลขที่ 376 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

6.พื้นที่ดำเนินงาน จังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น 39 จังหวัด ทั่วประเทศ

 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม – ธันวาคม ต่อเนื่องทุกปี

 

8.การประเมินผล

1. วัดจากการจำนวนผู้ขอรับบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

2. วัดจากการพบปะ เยี่ยมเยียน พูดคุยกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ตามจังหวัดต่างๆ ในโอกาสที่มีการเดินทางไปจัดกิจกรรมในจังหวัดนั้นๆ

3. วัดจากการที่ให้ผู้รับบริการแจ้งผลการดำเนินงานกลับมายังมูลนิธิฯ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร ส่งจดหมาย และ E-mail

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับการบริการจากรถพยาบาลโดยทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย หรือครอบครัวของผู้เสียชีวิต

2. ช่วยแบ่งเบาภารกิจในการที่จะต้องติดต่อหารถพยาบาล ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

10.ภาพบรรยากาศ

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑